Publiskojamā informācija

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

2024. GADS

Neauditēts saīsinātais starpperioda pārskats par 3 mēnešiem

2023. GADS

Neauditēts saīsinātais starpperioda pārskats par 12 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperioda pārskats par 9 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperioda pārskats par 6 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperioda pārskats par 3 mēnešiem

2022. GADS

Neauditēts saīsinātais starpperioda pārskats par 12 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starppreioda pārskats par 9 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starppreioda pārskats par 6 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starppreioda pārskats par 3 mēnešiem

2021. GADS

Neauditēts saīsinātais starpperioda pārskats par 12 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 9 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperioda pārskats par 6 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais strapperiodu pārskats par 3 mēnešiem

2020.GADS

Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 9.mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperioda pārskats par 3 mēnešiem

2019.GADS

Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 9.mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperioda pārskats par 3 mēnešiem

2018.GADS

Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 9.mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 6 mēnešiem

Neauditēts saīsinātais starpperioda pārskats par 3 mēnešiem

SIA „Vidzemes slimnīca” neveic ziedošanu (dāvināšanu)

Slimnīcā ir izveidota struktūrvienību vadītāju risku vadības komanda, kuras mērķis ir noteikt sistemātisku pieeju visaptverošai risku pārvaldībai un definēt risku vadības modeli, kas ietver uz risku samazināšanu līdz iespējami zemākajam līmenim balstītu domāšanu visos procesos. Visaptveroša risku vadība ietver kultūru, spējas un praksi, integrēta ar stratēģijas noteikšanu un tā veiktspēju, uz ko paļaujas, lai pārvaldītu risku, veidojot, saglabājot un realizējot Slimnīcas vīziju. Risku vadībā un iekšējās kontroles sistēmas vadībā tiks izmantota COSO Iekšējā kontroles sistēma – Integrētais ietvars (COSO Internal Control– Integrated Framework) , kas ietver piecus to veidojošos pamatelementus:
1. Iekšējās kontroles vide;
2. Risku novērtēšana;
3. Kontroles;
4. Informācija un komunikācija;
5. Uzraudzība.


Slimnīcā paredzamie riski ir strukturēti un klasificēti četrās galvenajās grupās (kategorijās):


1. Operacionālie riski (augsta riska, ārstniecības procedūras; ar cilvēkresursiem saistīti riski, ierobežota pakalpojumu pieejamība, ārkārtas situācija u.tml. riski);


2. Finanšu riski (Nepietiekošs valsts finansējums kvalitatīvai veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai, vispārēja ekonomiskās situācijas pasliktināšanās u.tml. riski);


3. Stratēģiskie riski (Administratīvā sloga palielināšanās/regulējuma izmaiņas no valsts puses, darbaspēka trūkums veselības aprūpes jomā, konkurence no privātām medicīnas iestādēm u.tml. riski);


4. Reputācijas riski (Pacientu sūdzības, personāla kvalifikācijas un motivācijas trūkums, korupcijas iespējamība, normatīvo aktu neievērošana, konflikti ar sadarbības partneriem).

Finanšu pārskata sagatavošanas pamatnostādnes
Sabiedrības finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar Latvijas Republikas likumu “Grāmatvedības likums”, Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likumu, Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra noteikumiem Nr.775 „Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi”.
Ievērojot Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma 13.pantu, mūsuprāt Sabiedrības finanšu pārskats sniedz patiesu un skaidru priekšstatu par Sabiedrības līdzekļiem (aktīviem), saistībām, finansiālo stāvokli, peļņu vai zaudējumiem un naudas plūsmu.
Finanšu pārskats sagatavots saskaņā ar sākotnējās vērtības uzskaites principu. Finanšu pārskatā par naudas vienību lietota Latvijas Republikas naudas vienība euro (EUR). Salīdzinot ar iepriekšējo pārskata gadu, Sabiedrības lietotās uzskaites un novērtēšanas metodes nav mainītas.
Peļņas vai zaudējumu aprēķins ir klasificēts pēc izdevumu funkcijas.
Naudas plūsmas pārskats sagatavots ar netiešo metodi.
Elektroniskajā deklarēšanas sistēmā (EDS) ievadītais gada pārskata atvasinājums elektroniskajā formā pēc sniegtās informācijas satura atbilst Sabiedrības sagatavotajam pilnajam gada pārskatam, tomēr EDS pielikumā informācija tiek sniegta citā griezumā, un tādējādi EDS pielikumā sniegtā informācija nav tieši salīdzināma ar pilnajā gada pārskatā iekļauto finanšu pārskata informāciju, ko revidējis zvērināts revidents un par kuru tika izsniegts zvērināta revidenta ziņojums. Pilns Sabiedrības gada pārskats par 2022.gadu, kopā ar zvērināta revidenta ziņojumu par gada pārskatā iekļauto informāciju tiek pievienots ieskenētā veidā EDS Gada pārskata pielikumā.

Pielietotie grāmatvedības principi
Gada pārskata posteņi novērtēti atbilstoši šādiem grāmatvedības principiem:
a)    pieņemts, ka sabiedrība darbosies arī turpmāk;
b)    izmantotas tās pašas novērtēšanas metodes, kas izmantotas iepriekšējā gadā;
c)    posteņu novērtēšana veikta ar pienācīgu piesardzību:
•    pārskatā iekļauta tikai līdz bilances datumam iegūtā peļņa;
•    ņemtas vērā visas paredzamās riska summas un zaudējumi, kas radušies pārskata gadā, vai iepriekšējos gados, arī tad, ja tie kļuvuši zināmi laika posmā starp bilances datumu un gada pārskata sastādīšanas dienu;
•    aprēķinātas un ņemtas vērā visas vērtību samazināšanas un nolietojuma summas, neatkarīgi no tā, vai pārskata gads tiek noslēgts ar peļņu vai zaudējumiem;
d)    ņemti vērā ar pārskata gadu saistītie ieņēmumi un izmaksas neatkarīgi no maksājuma datuma un rēķina saņemšanas vai izrakstīšanas datuma;
e)    izmaksas saskaņotas ar ieņēmumiem pārskata periodā;
f)    aktīva un pasīva posteņu sastāvdaļas novērtētas atsevišķi;
g)    pārskata gada sākuma bilance sakrīt ar iepriekšējā gada slēguma bilanci;
h)    norādīti visi posteņi, kuri būtiski ietekmē gada pārskata lietotāju novērtējumu vai lēmumu pieņemšanu; maznozīmīgie posteņi tiek apvienoti un to detalizējums sniegts pielikumā;
i)    saimnieciskie darījumi gada pārskatā atspoguļoti, ņemot vērā to ekonomisko saturu un būtību, nevis tikai juridisko formu;
j)    jebkāds ieskaits starp bilances aktīva un pasīva posteņiem vai peļņas vai zaudējumu aprēķina ieņēmumu un izdevumu posteņiem netiek piemērots.

 

Finanšu instrumenti un finanšu riski
Sabiedrības nozīmīgākais finanšu instruments ir nauda. Sabiedrības finanšu aktīvus galvenokārt veido pamatlīdzekļi, pircēju un pasūtītāju parādi, avansā samaksātie nodokļi, kā arī naudas līdzekļi kredītiestādēs. Finanšu saistību lielāko daļu veido nākamo periodu ieņēmumi ERAF būvniecības projektiem, Centrālās finanšu un līguma aģentūras avansa maksājumi, saistības norēķiniem ar darbiniekiem un saistības piegādātājiem par precēm un pakalpojumiem. Nepastāv būtiskas atšķirības starp finanšu aktīvu un saistību bilances vērtību un to patieso vērtību. Pārskata periodā Sabiedrība neizmantoja atvasinātos finanšu instrumentus.

Sabiedrības pārvaldi īsteno:

 

 1. Dalībnieki:

Valmieras novada pašvaldība;

Valkas novada pašvaldība;

Rīgas Stradiņa universitāte.

 

 1. Dalībnieku sapulce:

Dalībnieku sapulces kompetencē esošos lēmumus pieņem kapitāla
daļu turētāju pārstāvji.

 

 1. Valde:

Valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs;

Valdes loceklis Andis Krūmiņš.

 

 

Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Vidzemes slimnīca” dalībnieku sapulcēm 2020.gadā

Darba kārtība un lēmumi.

 

12.03.2020.

 1. Sabiedrības 2020.gada budžeta apstiprināšana.

Apstiprināts.

 1. Sabiedrības 2019. gada pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana.

Apstiprināts.

 1. Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2020.gada revīzijas veikšanai.

Ievēlēta SIA “Grāmatvedis un revidents”, reģ. Nr. 40003402878.

 1. Sabiedrības darba samaksas sistēmas saskaņošana.

Saskaņota.

 1. SIA “Vidzemes slimnīca” valdes priekšsēdētāja ievēlēšana.

Ievēlēts Uģis Muskovs uz 5 gadiem, līdz 2025.gada 11.martam.

 1. Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu mēnešalgas noteikšana.

Noteikt mēneša atlīdzību valdes priekšsēdētājam, ievērojot Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, piemērojot koeficientu 4.

Noteikt mēneša atlīdzību valdes locekļiem Gunai Poikānei un Ventim Beķerim 21% apmērā no valdes priekšsēdētāja atalgojuma, un valdes loceklei Līvai Immermanei 27% apmērā no valdes priekšsēdētāja atalgojuma.

 1. Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu prēmēšana.

Izmaksāt prēmiju vienas 2019.gada mēneša algas apmērā katram.

 1. Dažādi jautājumi.

 

25.08.2020.

 1. Sabiedrības 2019. gada peļņas izlietošana.

Sabiedrības 2019.gada peļņu nesadalīt, bet novirzīt Sabiedrības attīstības projektu īstenošanai.

 1. Iepirkuma “Virtuves bloka fasāžu vienkāršotā atjaunošana” un “Vidzemes slimnīcas C korpusa pagrabstāva, 1.stāva un virtuves bloka pagrabstāva telpu pārbūve” apstiprināšana.

Apstiprināts.        

 1. Nekustamā īpašuma – Valkas poliklīnikas, Valkā, Rūjienas ielā 3, ēku stāvoklis un ēku turpmākas izmantošanas un apsaimniekošanas iespējas.

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par nekustamo īpašumu Valkā, Rūjienas ielā 3, un iespējām nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumus Valkā.

 Konceptuāli piekrist nekustamā īpašuma – Valkā, Rūjienas ielā 3, atsavināšanai, izsoles kārtībā un uzdot Sabiedrības valdei izstrādāt nekustamā īpašuma – Valkā, Rūjienas ielā 3, izsoles noteikumus.

 1. Informācija par sarunām ar Veselības ministriju par slimnīcas līmeni, sniegto pakalpojumu apjomu un attīstības perspektīvām.

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju.

 1. Dažādi jautājumi.

5.1. Par dalītā nekustamā īpašuma- Jumaras ielā 195, Valmierā, juridisko statusu.

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par lietas virzību saistībā ar dalīto nekustamo īpašumu – ēkām Jumaras ielā 195, Valmierā, uz zemes gabala “Lāceri” un iespējamo tālāko rīcību.

Izskatīt atkārtoti iespējas Valmieras pilsētas pašvaldības domei virzīt jautājumu par zemes gabala “Lāceri” atsavināšanu sabiedrības vajadzībām,  vai arī izskatīt iespējas prasīt tiesai konstatēt faktu, atzīstot zemes īpašumu “Lāceri” par bezsaimnieka mantu.

Uzdot Sabiedrības valdei sagatavot prasības pieteikumu tiesā par zemes nomas līguma noslēgšanu ar A.Augstkalni.

 

26.11.2020.

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” nekustamā īpašuma Valkā, Rūjienas ielā 3, kadastra Nr.94010080553, rakstiskas izsoles noteikumu saskaņošana.

Saskaņoti.

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” Darba koplīguma saskaņošana.

Saskaņots.

 1. Naudas balvas piešķiršanas kārtība sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” darbiniekiem.

Saskaņota.

 

 

Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Vidzemes slimnīca” dalībnieku sapulcēm 2021.gadā

Darba kārtība un lēmumi.

 

13.01.2021.

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” valdes locekles Līvas Immermanes iesnieguma izskatīšana.

Atbrīvot Līvu Immermani no sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” valdes locekļa amata ar 14.01.2021.g. (pēdējā amata pildīšanas diena 13.01.2021.g.)

 1. Grozījumu veikšana valdes priekšsēdētāja Uģa Muskova 12.03.2020. pilnvarojuma līgumā.

Papildināt U.Muskova pilnvarojuma līgumu.

 1. Piemaksas noteikšana valdes priekšsēdētājam Uģim Muskovam.

Noteikt piemaksu 30% apmērā uz ārkārtējās situācijas laiku.

 

 

15.04.2021.                                                 

 1. Sabiedrības 2020. gada pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana.

Apstiprināts.

 

 1. Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2021.gada revīzijas veikšanai.

Ievēlēta SIA “Grāmatvedis un revidents”, reģ. Nr. 40003402878.

 

 1. Sabiedrības 2021.gada budžeta apstiprināšana.

Pieņemts zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” 2021.gada budžeta plānu.      

 1. Sabiedrības 2021.gada investīciju budžeta plāna apstiprināšana.

Pieņemts zināšanai sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” 2021.gada investīciju budžeta plānu.

 

 1. Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu mēnešalgas noteikšana.

Noteikt mēneša atlīdzību valdes priekšsēdētājam, ievērojot Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, piemērojot koeficientu 4.

Noteikt mēneša atlīdzību valdes locekļiem 21% apmērā no valdes priekšsēdētāja atalgojuma.

6.Piemaksas noteikšana Sabiedrības valdes priekšsēdētājam.

Noteikt valdes priekšsēdētājam Uģim Muskovam par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, sakarā ar Covid 19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu,  piemaksu 30% apmērā no mēneša atlīdzības.

 1. Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļu prēmēšana.

Izmaksāt prēmiju vienas 2020.gada mēneša algas apmērā katram.

 1. Plānotā Rehabilitācijas centra pārbūve Atveseļošanās un noturības mehānisma plānā piešķirtā finansējuma ietvaros.

Pieņemt zināšanai un konceptuāli atbalstīt plānoto Rehabilitācijas centra pārbūvi Atveseļošanās un noturības mehānisma plānā piešķirtā finansējuma ietvaros.

 1. Valsts un ES piešķirtā finansējuma izlietojums.

Pieņemt zināšanai informāciju par valsts un ES piešķirtā finansējuma izlietojumu.

 1. Publisko iepirkumu virs 150 000,00 EUR saskaņošana.

Saskaņots.

 1. Dažādi jautājumi.

29.06.2021.

 1. Sabiedrības 2020. gada peļņas izlietošana.

Sabiedrības 2020.gada peļņu nesadalīt, bet izlietot motivējošas darba samaksas sistēmas finansēšanai, medicīnisko pamatlīdzekļu iegādei, infrastruktūras atjaunošanai un Sabiedrības attīstības projektu īstenošanai.

 1. Sabiedrības naudas līdzekļu turēšanas taktika.

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” naudas līdzekļu turēšanas taktiku.

 1. Ambulatorie (endoskopiju) veselības aprūpes pakalpojumi Valkā.

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un  atbalstīt valdes izvēlēto risinājumu par ambulatoriem (endoskopiju) veselības  aprūpes pakalpojumiem Valkā un to pārcelšanu uz Valmieru.

 1. Dažādi jautājumi.

Par Slimnīcas veļas mazgāšanas funkcijas turpmāko optimālo organizāciju

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju un  atbalstīt valdes piedāvāto risinājumu par Slimnīcas veļas mazgāšanas funkciju turpmāko optimālo organizāciju, izvēloties 3. alternatīvo modeli.

 

26.08.2021.

 1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” valdes locekļa nominācijas procesu.

Uzsākt Sabiedrības valdes locekļa amata kandidātu nominācijas procesu, apstiprināt valdes locekļa amata kandidātam izvirzāmās prasības un pilnvarot Valmieras novada pašvaldību izveidot Sabiedrības valdes locekļa amata kandidātu nominācijas komisiju.

 1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” Rehabilitācijas centra projektēšanu.

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par  Slimnīcas Sporta zāles korpusa pārbūvi par Rehabilitācijas centru un Slimnīcas teritorijas labiekārtošanu un  saskaņot iepirkuma procedūru veikšanu „ Tehniskās dokumentācijas “Vidzemes slimnīcas Sporta zāles korpusa pārbūve par Rehabilitācijas centru” izstrāde un autoruzraudzība” un „Tehniskās dokumentācijas “Vidzemes slimnīcas Teritorijas un infrastruktūras attīstība un pārbūves projekta” izstrāde un autoruzraudzība”.

 

 1. Dažādi jautājumi.

3.1. Publiskā iepirkuma “Vidzemes slimnīcas C korpusa logu nomaiņa” saskaņošana.

Saskaņot iepirkuma procedūras veikšanu “Vidzemes slimnīcas C korpusa logu nomaiņa” .

3.2. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” padomes izveidošanas nepieciešamība.

Valmieras novada pašvaldībai izskatīt normatīvajos aktos noteikto padomes izveidošanas kārtību un sagatavot nepieciešamos dokumentus padomes locekļu amatu kandidātu nominācijas procesa uzsākšanai .

 

26.11.2021.

 1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” valdes locekļa ievēlēšanu.

Ievēlēt par Sabiedrības valdes locekli Andi Krūmiņu, nosakot, ka dalībnieku sapulces lēmums stājas spēkā 2021.gada 29.novembrī, nosakot mēneša atlīdzību par valdes locekļa pienākumu izpildi 90% no valdes priekšsēdētāja mēneša atlīdzības, un pilnvarot Valmieras novada pašvaldības izpilddirektori Eviju Voitkāni parakstīt pilnvarojuma līgumu ar Andi Krūmiņu.

 1. Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” valdes locekļa amata savienošanu.

Atļaut sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” valdes loceklim Andim Krūmiņam savienot sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” valdes locekļa amatu ar Latvijas Radioloģijas attīstības fonda valdes locekļa amatu.

 1. Dažādi jautājumi.

 

Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Vidzemes slimnīca” dalībnieku sapulcēm 2022.gadā

Darba kārtība un lēmumi.

18.02.2022.

 1. Sabiedrības gada budžeta apstiprināšana.

Apstiprināts.

 1. Sabiedrības gada investīciju plāna apstiprināšana.

Apstiprināts.

 1. Sabiedrības Statūtu apstiprināšana jaunā redakcijā.

        Apstiprināti jaunā redakcijā.

 1. Sabiedrības Valdes nolikuma apstiprināšana.

Apstiprināts jaunā redakcijā.

 

 1. Dažādi jautājumi.

 

13.04.2022.

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” 2021. gada pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana.

Apstiprināts. Par peļņas izlietošanu jautājums atlikts.

 1. Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2022.gada revīzijas veikšanai.

Ievēlēta SIA “Grāmatvedis un revidents”, reģ. Nr. 40003402878.

 1. Pārskats par Sabiedrības darbības rezultātiem 2021.gadā.

Pieņemt zināšanai.

 1. Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēnešalgas noteikšana.

Atlikta jautājuma izskatīšanu par Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēnešalgas noteikšanu.

5.Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa prēmēšana.

No Sabiedrības budžeta līdzekļiem valdes priekšsēdētājam izmaksāt prēmiju 50% apmērā no 2021.gada mēneša algas, un valdes loceklim 30% apmērā no 2021.gadā noteiktās mēneša algas.

 1. Būvniecības projektu gaita un teritorijas labiekārtošanas plāns.

Pieņemt zināšanai informāciju par būvniecības projektu gaitu un teritorijas labiekārtošanas plānu.

 

 1. Publiskā iepirkumaVidzemes slimnīcas Reanimācijas nodaļas, NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas telpu pārbūve” apstiprināšana.

Apstiprināt publiskā iepirkuma procedūras veikšanu iepirkumam: ”Vidzemes slimnīcas Reanimācijas nodaļas, NMP un pacientu uzņemšanas nodaļas telpu pārbūve”.

 1. Nekustamais īpašums – nepabeigtās celtniecības būves – Valmieras novada Rūjienā, Valdemāra ielā 23a.

Pieņemt zināšanai informāciju par Nekustamo īpašumu – nepabeigtās celtniecības būves – Valmieras novada  Rūjienā, Valdemāra ielā 23a.

 

 1. Par ziedojumu Ukrainai.

Atļaut SIA “Vidzemes slimnīca” ziedot Ukrainas civiliedzīvotāju labā – medicīniskajam atbalstam, Ukrainas organizācijai Vseukrainska gromadska organizācija “Asociācija malih mist Ukraini” 2 medicīnas iekārtas, kuras nav nepieciešamas kapitālsabiedrības saimnieciskajai darbībai, – Ultraskaņas diagnostikas iekārtu En Visor un Kardiogrāfu “Schiller” Cardiovit AT -101, ar nosacījumu, ja izpildīsies Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likuma 11. 2 panta pirmās daļas nosacījums: kustamai mantai pēc pārvērtēšanas būs “0” bilances vērtība.

 1. Par Sabiedrības padomes veidošanu.

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par Sabiedrības padomes izveidošanas nepieciešamību un iesniegt Valmieras novada pašvaldībai papildus informāciju par Sabiedrības neto apgrozījumu, bilances kopsummu, bez piešķirtajiem finanšu līdzekļiem sakarā ar Covid-19.

 1. Par valdes priekšsēdētājam U.Muskovam noteiktās piemaksas atcelšanu.

 

Sabiedrības valdes priekšsēdētājam noteiktā piemaksa 30% apmērā no mēneša atlīdzības, kas bija noteikta par darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos, sakarā ar Covid-19 jautājumu risināšanu un seku novēršanu, atcelta.

 

26.09.2022.

 1. SIA “Vidzemes slimnīca” 2021. gada peļņas izlietošana.

Sabiedrības 2021.gada peļņu novirzīt attīstībai, izlietot Sabiedrības īstermiņa un ilgtermiņa attīstības projektu īstenošanai, ilgtspējas nodrošināšanai.

 

 

 1. Par Projekta “Vidzemes slimnīcas Rehabilitācijas centra pārbūve, nodrošinot visaptverošu un ilgtspējīgu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē” finansējumu.

Atbalstīt Sabiedrības finanšu līdzekļu novirzīšanu Rehabilitācijas centra pārbūves izmaksām, kuras nesegs no Atveseļošanas fonda, kopējām Projekta “Vidzemes slimnīcas Rehabilitācijas centra pārbūve, nodrošinot visaptverošu un ilgtspējīgu rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu epidemioloģiski drošā vidē” .

 1. Dažādi jautājumi.

 

12.12.2022.

 1. Par SIA “Vidzemes slimnīca” līdzfinansējumu Vidzemes Augstskolas Fonda projektā “Vidzemes inovāciju programma studentiem VIPs”.

Pieņemt zināšanai informāciju par SIA “Vidzemes slimnīca” dalību Vidzemes Augstskolas Fonda inovāciju programmā “Vidzemes inovāciju programma studentiem – VIPs”,  ar  līdzfinansējumu 10 000,00 EUR apmērā, inovāciju programmai studentiem, noslēdzot līgumu.

 1. Par naudas balvas izmaksas SIA “Vidzemes slimnīca” darbiniekiem saskaņošanu.

Saskaņot naudas balvu izmaksu SIA “Vidzemes slimnīca” darbiniekiem 2022.gada decembrī, ievērojot naudas balvu izmaksāšanas kārtību un kritērijus.

 1. Par tālāko rīcību saistībā ar A.Augstkalnei piederošo zemes gabalu “Lāceri”, uz kura atrodas SIA “Vidzemes slimnīca” ēkas un būves.

Pieņemt zināšanai sniegto informāciju par SIA “Vidzemes slimnīca” priekšlikumu vērsties Valmieras novada pašvaldībā ar iesniegumu par nekustamā īpašuma- zemes gabala Ļāceri”, atsavināšanas ierosināšanu, izlietojot pašvaldības tiesības, kas noteiktas Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likumā.

 1. Par SIA “Vidzemes slimnīca” vidēja termiņa stratēģijas 2019. – 2022. termiņa pagarināšanu.

Piekrist SIA “Vidzemes slimnīca” vidēja termiņa stratēģijas 2019. – 2022. termiņa pagarināšanai uz vienu gadu, līdz 2023.gada beigām, stratēģiju papildinot ar finanšu un nefinanšu rādītājiem, paralēli uzsākot jaunas vidēja termiņa stratēģijas sagatavošanu, par virzību informējot dalībniekus 2023.gada marta/aprīļa dalībnieku sapulcē.

5.U.Muskovam izdotās prokūras pārskatīšana.

Izbeigt Uģim Muskovam 2012.gada 12.aprīlī izdoto prokūru.

 

Informācija par sabiedrības ar ierobežotu atbildību

“Vidzemes slimnīca” dalībnieku sapulcēm 2023.gadā

Darba kārtība un lēmumi.

12.04.2023.

 

 1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” 2022. gada pārskata apstiprināšana un peļņas izlietošana.

Apstiprināt Sabiedrības valdes sastādīto un parakstīto sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca”  2022. gada pārskatu. Atlikt jautājuma izskatīšanu par Sabiedrības 2022.gada peļņas izlietošanu.

 1. Sabiedrības revidenta ievēlēšana 2023.gada revīzijas veikšanai.

Ievēlēta SIA “Grāmatvedis un revidents”, reģ. Nr. 40003402878.

 1. Par Sabiedrības 2023.gada budžeta apstiprināšanu.

Apstiprināts 2023.gada budžets.

 1. Par Sabiedrības 2023.gada Investīciju plāna apstiprināšanu.

Apstiprināts 2023.gada Investīciju plāns.

 1. Par Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijas nefinanšu un finanšu mērķu 2023.gadam apstiprināšanu.

Apstiprināti sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” vidēja termiņa stratēģijas nefinanšu un finanšu mērķi 2023.gadam.

 

 1. Pārskats par Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijas izpildes rezultātiem 2022.gadā un Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijas nākošajam periodam izstrādes gaitu.

Pieņemts zināšanai Pārskats par Sabiedrības vidēja termiņa stratēģijas  izpildes rezultātiem 2022.gadā un Sabiedrības vidējā termiņa stratēģijas nākošajam periodam izstrādes gaitu.

 

 1. Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa mēnešalgas noteikšana.

Ar 2023.gada 1.maiju Sabiedrības valdes priekšsēdētājam Uģim Muskovam, noteikt mēneša atlīdzību, ievērojot Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā publicēto valstī strādājošo iepriekšējā gada mēneša vidējās darba samaksas apmēru, piemērojot koeficientu 4,  un valdes loceklim Andim Krūmiņam par valdes locekļa pienākumu pildīšanu noteikt mēneša atlīdzību 90% apmērā no Sabiedrības valdes priekšsēdētāja atlīdzības.

 

 1. Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa prēmēšana.

Atlikt jautājuma izskatīšanu par Sabiedrības valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa prēmēšanu līdz valdes locekļu darbības rezultātu izvērtēšanai Valmieras novada pašvaldības domē.

 

 1. 9. Dažādi jautājumi – informatīvi.

 

 

Scroll to Top
Skip to content