Iekšējie kārtības noteikumi stacionāra pacientiem un apmeklētājiem

APSTIPRINĀTI

ar SIA “Vidzemes slimnīca” 2019.gada 01.oktobra

valdes lēmumu (kārtējās valdes sēdes protokols Nr. 13, 3.p.)

 

 

SIA “Vidzemes slimnīca”

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI STACIONĀRA PACIENTIEM UN APMEKLĒTĀJIEM

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk – Noteikumi) stacionāra pacientiem un apmeklētājiem mērķis ir noteikt pacientu un apmeklētāju pienākumus, tiesības, atbildību, līdzestību un attiecības ar Slimnīcas ārstniecības un ārstniecības atbalsta personām, saņemot veselības aprūpes pakalpojumus Slimnīcā.

1.2. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Pacientu tiesību likumu, Ārstniecības likumu, kā arī atbilstoši citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.3. Atsevišķās Slimnīcas stacionāra nodaļās, t.sk. Dzemdību un ginekoloģijas nodaļā, Bērnu slimību nodaļā, Reanimācijas nodaļā, Jaundzimušo intensīvās terapijas nodaļā šos iekšējās kārtības noteikumus papildina speciālie nodaļas iekšējās kārtības noteikumi.

1.4. Vienam no vecākiem vai pavadošai personai, bez akūtas saslimšanas pazīmēm, ir tiesības kopā ar bērnu uzturēties Slimnīcas stacionāra nodaļā, ar īpaši noteiktu režīmu, palīdzot nodrošināt bērna aprūpi, kā arī būt kopā ar bērnu ārstniecisko izmeklējumu, procedūru, manipulāciju veikšanas laikā, izņemot īpašas situācijas, ko nosaka ārstējošais ārsts.

1.5. Saskaņā ar spēkā esošajos normatīvajos aktos noteikto par veselības aprūpes finansēšanas kārtību 1 , uzturoties slimnīcā pie bērna līdz 7 gadu vecumam (t.i. seši gadi vienpadsmit mēneši un 29 dienas), vecāka vai pavadošās personas uzturēšanās izmaksas slimnīcā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem (izņemot ēdināšanu).

1.6. Ja bērns ir vecāks par 7 gadiem, bet bērna veselības stāvokļa dēļ, pie atsevišķām medicīniskajām indikācijām (medicīniskās indikācijas nosaka un lemj ārstējošais ārsts), t.sk. šādos gadījumos: bērnam ir mobilitātes traucējumi, ja pavadošai personai nepieciešams apgūt sevišķas pacienta kopšanas iemaņas, lietotā procedūra izraisa psihoemocionālu stresu vai ir potenciāli sāpīga, nepieciešams ievērot gultas režīmu un līdzestība to nenodrošina, nepieciešama orāla vai parenterāla rehidrācija, parenterāla barošana vai ilgstoša parenterāla zāļu ievade, apgrūtināta vai neiespējama komunikācija bez pavadošās personas klātbūtnes, atrašanās diennakts stacionārā izraisa psihoemocionālus traucējumus, kas var negatīvi ietekmēt veselības aprūpes kvalitāti, bērna vai ārstniecības personu drošību, tad vecāka vai pavadošās personas uzturēšanās izmaksas slimnīcā apmaksā no valsts budžeta līdzekļiem (izņemot ēdināšanu).

1.7. Pārējos gadījumos, vecākiem vai pavadošajai personai, izmantojot izvēles tiesības klātbūtnei bērnam nodaļā, uzturēšanās un ēdināšanas izmaksas ir maksas pakalpojums, saskaņā ar Slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādi.

LR Ministru kabineta 28.08.2018. noteikumi Nr.555

1.8. Stacionāra nodaļu dienas režīms*
Celšanās, rīta higiēna, manipulācijas, analīžu nodošana 06.30 – 07.45
Brokastis 7.30 – 9.00
Procedūras, izmeklējumi, ārstu vizītes 8.30 – 15.00
Ārstniecība un aprūpe Visu diennakti
Plānveida pacientu uzņemšana nodaļā 08.00 – 14.00
Pusdienas 12.30 – 13.30
Vakariņas 16.30 – 18.30
Apmeklētāju laiks:
Darba dienās 13.00 – 20.00
Brīvdienās un svētku dienās 09.30 – 20.00
Nakts miers 22.00 – 06.30
Pacientu izrakstīšana un dokumentu noformēšana 12.00 – 16.00

*Pacientam var piemērot arī individuālu dienas režīmu

2.Pacienta pienākumi

2.1. Lai reģistrētos un iestātos Slimnīcas stacionārā, pacientam vai tā likumīgajam pārstāvim ir pienākums:

2.1.1. uzrādīt derīgu personas apliecinošu dokumentu – pasi vai identifikācijas karti, dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt pacientu, ja tas nepieciešams, un apmaksu atvieglojošos dokumentus, izņemot gadījumus, kad tiek sniegta neatliekamā medicīniskā palīdzība un pacients veselības stāvokļa dēļ, nespēj uzrādīt šādus dokumentus (tos uzrāda tiklīdz tas kļūst iespējams);

2.1.2. nodot apģērbu un personīgās mantas glabāšanā, ko nodrošina Slimnīca saskaņā ar noteikto Pacientu personīgo mantu aprites kārtību;

2.2. Uzsākot ārstēšanās procesu Slimnīcas stacionāra nodaļā pacientam ir pienākums :

2.2.1. iepazīties un parakstīt Slimnīcas pacienta līgumu par veselības aprūpes pakalpojumiem dienas/diennakts stacionārā, un/vai Vienošanās par maksas pakalpojumiem, saskaņā ar Slimnīcas noteikto iekšējo kārtību par līgumu slēgšanu ar Slimnīcas pacientiem par veselības aprūpes pakalpojumiem;

2.2.2. iepazīties ar Slimnīcas iekšējās kārtības noteikumiem stacionāra pacientiem un apmeklētājiem, ievērot tos, būt līdzestīgam ārstēšanas procesā, obligāti informēt par zālēm, kuras lieto regulāri vai paņēmis līdzi uz stacionāru, par alerģijām, slimībām, komunicēt ar saviem tuviniekiem, iespēju robežās informējot par savu atrašanos stacionārā un veselības stāvokli, pildīt visus ar ārstēšanu un aprūpi saistītos Slimnīcas ārstniecības un aprūpes personāla norādījumus, kā arī izpildīt visas saistības, kas paredzētas Slimnīcas pacienta līgumā par veselības aprūpes pakalpojumiem dienas/diennakts stacionārā;

2.2.3. nēsāt Slimnīcas izsniegto pacienta identifikācijas aproci, līdz izrakstīšanai no Slimnīcas stacionāra;

2.2.4. Slimnīcas stacionāra telpās nēsāt maiņas apavus vai bahilas;

2.2.5. uzturēties savā palātā, obligāti ārsta vizītes, procedūru, manipulāciju un ēdienreižu laikā, bez vajadzības neuzturēties citās palātās, kopējā koridorā un citās nodaļās;

2.2.6. arī īslaicīgi atstājot nodaļu, informēt dežurējošo ārstniecības personālu par prombūtni, pastaigas maršrutu, atgriešanās laiku un saņemt dežurējošā personāla atļauju;

2.2.7. ievērot personīgo higiēnu, tīrību un kārtību palātā, koplietošanas telpās un Slimnīcas teritorijā, regulāri mazgāt rokas ar ziepēm un siltu ūdeni (obligāti pirms ēšanas un pēc tualetes apmeklējuma), izejot un ienākot nodaļā, palātā, regulāri rokas dezinficēt ar nodaļā un palātā novietoto dezinfekcijas šķīdumu;

2.2.8. uzturēt kārtību apkārtējā vidē (t.sk. gulta, krēsls, skapītis, personīgās mantas, pārtika u.c.), produktus uzglabāt pacientu vajadzībām paredzētajā ledusskapī, ievērojot glabāšanas noteikumus un marķējot ar zīmīti, norādot datumu, vārdu, uzvārdu un palātas numuru;

2.2.9. saudzīgi izturēties pret Slimnīcas telpām, iekārtām, inventāru un tīšas un/vai ļaunprātīgas bojājumu nodarīšanas gadījumā, atlīdzināt Slimnīcai nodarītos zaudējumus, kas aprēķināti pamatojoties uz Slimnīcas personāla sastādītu aktu par nodarījumu;

2.2.10. lietderīgi un taupīgi izmantot Slimnīcas energoresursus;

2.2.11. pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret Slimnīcas personālu un apkārtējiem cilvēkiem;

2.2.12. izrakstoties no Slimnīcas, nodot nodaļas personālam visu pacientam izsniegto un ārstniecības procesā izmantoto Slimnīcas mantu, inventāru, un veikt samaksu par saņemtajiem pakalpojumiem saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

3. Pacienta tiesības

3.1. saņemt informāciju par ārstniecības procesā iesaistītām ārstniecības personām, par savu veselības stāvokli, t.sk. par diagnozi, izmeklēšanas, ārstēšanas plānu un saņemt kvalitatīvu ārstēšanu un aprūpi;

3.2. saņemt personāla atbalstu nokļūšanai līdz nodaļai, izmeklējumiem un procedūrām;

3.3. iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, saņemt izrakstus par veiktajiem izmeklējumu rezultātiem;

3.4.saņemt informāciju par ārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību un izmaksām;

3.5. atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas gan pirms tās sākšanas, gan ārstniecības laikā, kā arī no ārstniecībā izmantojamās metodes, to nepārprotami apliecinot rakstiski;

3.6. personīgos mobilos tālruņus un citas elektroniskās ierīces lietot ierobežoti, lai netraucētu palātas, nodaļas pacientiem un medicīnisko iekārtu, aparatūras darbībai;

3.7. pieņemt palātā ne vairāk kā divus apmeklētājus vienlaicīgi;

3.8. iepriekš saskaņojot laiku ar nodaļas atbildīgo ārstniecības personālu, uzaicināt uz nodaļu zvērinātu notāru, konsultācijai vai notariālo darbību veikšanai, rakstiski ( ar tuvinieka vai pilnvarotā pārstāvja palīdzību sagatavotā), nodaļas virsārstam vai virsmāsai adresētā iesniegumā, norādot konkrētu notāru (vārds, uzvārds) un vēlamo apmeklējuma laiku, kuru nodaļas atbildīgais darbinieks saskaņos, norādot iespējamo laiku un vietu.

3.9. par saņemto veselības aprūpi sniegt informāciju, sūdzības, priekšlikumus vai izteikt pateicību Slimnīcas personālam.

4. Apmeklētāju pienākumi

4.1. ievērot Slimnīcā noteiktos pacientu apmeklējuma laikus;

4.2. uzturoties Slimnīcas stacionāra telpās lietot maiņas apavus vai bahilas;

4.3. ievērot Slimnīcā noteikto karantīnas režīmu;

4.4. pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret apkārtējiem cilvēkiem un Slimnīcas personālu;

4.5. ievērot tīrību un kārtību Slimnīcā un tās teritorijā, saudzīgi izturēties pret Slimnīcas telpām un inventāru, tīšas un/vai ļaunprātīgas bojājumu nodarīšanas gadījumā, atlīdzināt Slimnīcai nodarītos zaudējumus, kas aprēķināti pamatojoties uz Slimnīcas personāla sastādītu aktu par nodarīto bojājumu, kaitējumu.

4.6. bez pamatojuma netraucēt Slimnīcas personālu un veselības aprūpes procesu.

5. Aizliegumi un brīdinājumi pacientam un apmeklētājiem

5.1. pacientam aizliegts lietot papildus medikamentus, ārstniecības tehnoloģijas un pieaicināt paša izvēlētus konsultantus, bez saskaņošanas ar ārstējošo ārstu;

5.2. aizliegts atrasties Slimnīcas stacionāra nodaļās, palātās, ārstniecības telpās ielas apģērbā, virsdrēbēs un ielas apavos;

5.3. aizliegts smēķēt Slimnīcas telpās vai teritorijā, izņemot īpaši smēķēšanai norādītajās vietās teritorijā;

5.4. aizliegts Slimnīcā atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, glabāt vai lietot alkoholiskos dzērienus, narkotikas vai citas apreibinošas vielas;

5.5. aizliegts ienest Slimnīcā un glabāt ieročus (t.sk. aukstos ieročus, šaujamieročus u.c.);

5.6. aizliegts piedāvāt vai nodot Slimnīcas darbiniekiem, ārstniecības un aprūpes personālam materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus;

5.7. aizliegts ievest Slimnīcas telpās dzīvniekus;

5.8. aizliegts iebraukt Stacionāra telpās ar bērnu ratiem, velosipēdiem, skrejriteņiem u.c. līdzīgiem pārvietošanās līdzekļiem.

5.9. lai neaizskartu personas tiesības uz privātumu, pacientiem un apmeklētājiem aizliegts filmēt un fotografēt citas personas, nodaļas telpas, teritoriju, veikt audio un video ierakstus;

5.10.Slimnīcas iekšējās kārtības un ārstniecības personāla noteiktā režīma neievērošanas gadījumā, pacientu var izrakstīt no stacionāra, uzliekot par pienākumu pacientam samaksāt Slimnīcai radušos izdevumus par pacienta ārstēšanu, atbilstoši maksas pakalpojumu cenrādim, ievērojot Ārstniecības likumā noteikto, ka gadījumos, kad pacienta dzīvība nav apdraudēta, bet pacients neievēro noteikto režīmu, nepilda ārstniecības personu norādījumus vai apzināti kaitē savai veselībai un šādā veidā tieši ietekmē konkrētās slimības ārstēšanu, ārstam ir tiesības atteikties no turpmākās pacienta ārstēšanas.

5.11. par Slimnīcas iekšējās kārtības noteikumu neievērošanu apsargs personu var izraidīti no Slimnīcas telpām un teritorijas, kā arī konstatējot administratīvā pārkāpuma pazīmes Slimnīcas personāls var lūgt kompetentām amatpersonām sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu;

6. Noslēguma jautājumi

6.1. Šie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 15.oktobrī.

6.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2016.gada 15.martā SIA ”Vidzemes slimnīca” valdes apstiprinātie “Iekšējās kārtības noteikumi stacionāra pacientiem un apmeklētājiem”.

6.3. Šo Noteikumu aktualizēšanu un grozījumu sagatavošanu nodrošina Slimnīcas Juridiskās un iepirkumu daļas vadītājs.

6.4. Slimnīcas struktūrvienību vadītāji ar šiem noteikumiem iepazīstina visu pakļautībā esošo personālu un nodrošina, ka Slimnīcas stacionāra pacientiem un apmeklētājiem ir iespēja iepazīties ar šiem noteikumiem, kas izvietoti katrā Slimnīcas nodaļā un publicēti Slimnīcas ārējā un iekšējā mājas lapā.

6.5. Slimnīcas Vadības lietu daļas vadītājs nodrošina noteikumu publicēšanu Slimnīcas ārējā un iekšējā mājas lapā, sadaļā “Iekšējie normatīvie akti”.

Jebkuru neskaidrību vai pretenziju gadījumā, aicinām pacientus, pacientu pavadošās personas, apmeklētājus, pirmkārt, vērsties pie nodaļas dežurējošā ārstnieciskā personāla, lai maksimāli operatīvi, savstarpējo pārrunu ceļā, varētu palīdzēt atrisināt neskaidrības, domstarpības vai problēmas.

Pateicamies par sapratni!

 

 

Valdes priekšsēdētājs U.Muskovs

Scroll to Top
Skip to content