APSTIPRINĀTI

ar SIA “Vidzemes slimnīca” 2019.gada 01.oktobra

valdes lēmumu (kārtējās valdes sēdes protokols Nr. 13, 4.p.)

 

SIA “Vidzemes slimnīca”

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI AMBULATORAJIEM KLIENTIEM / PACIENTIEM

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” (turpmāk – Slimnīca) iekšējās kārtības noteikumu (turpmāk – Noteikumi) ambulatorajiem klientiem/pacientiem (turpmāk – klients) mērķis ir noteikt klientu pienākumus, tiesības un atbildību, saņemot ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus Slimnīcā.

1.2. Noteikumi izstrādāti saskaņā ar Pacientu tiesību likumu, Ārstniecības likumu, kā arī atbilstoši citiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

1.3. Atsevišķās Slimnīcas nodaļās un daļās šos iekšējās kārtības noteikumus papildina speciālie iekšējās kārtības noteikumi.

2. KLIENTA pienākumi

2.1. Lai saņemtu ambulatoros veselības aprūpes pakalpojumus, klientam vai tā likumīgajam pārstāvim ir pienākums:

2.1.1. pieteikt vizīti pie ārsta iepriekš, vēršoties Slimnīcas Ambulatorās daļas Klientu apkalpošanas nodaļas (turpmāk – Slimnīcas) reģistratūrā, zvanot pa tālruni vai elektroniski, izmantojot e-pieraksta iespējas.

2.1.2. ievērot pieteikto, reģistrēto vizītes laiku, nekavēt, ierasties Slimnīcas reģistratūrā vismaz 30 minūtes pirms noteiktā vizītes laika.

2.1.3. rīkoties atbildīgi un savlaicīgi paziņot par atteikumu, ja uz vizīti pie ārsta vai izmeklējumu tomēr nav iespējams ierasties.

2.1.4. vizītes dienā, pirms ārsta apmeklējuma vai izmeklējuma, vērsties Slimnīcas reģistratūrā, uzrādīt derīgu personas apliecinošu dokumentu – pasi vai identifikācijas karti, dokumentu, kas apliecina tiesības pārstāvēt klientu, ja tas nepieciešams, nosūtījumus un apmaksu atvieglojošos dokumentus, apdrošināšanas polisi, ja tāda ir, veikt pacienta līdzmaksājumu vai samaksu par pakalpojumu atbilstoši Maksas pakalpojumu cenrādim.

2.1.5. ja radušās papildus izmaksas, tad pēc ambulatorā veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas, atbilstoši pakalpojuma sniedzēja norādītajam, reģistratūrā veikt papildus samaksu.

2.1.6. iepazīties ar Slimnīcas iekšējās kārtības noteikumiem ambulatora klientiem/ pacientiem, ievēro tos, pildīt visus ar pakalpojumu saistītos Slimnīcas ārstniecības un atbalsta personāla norādījumus.

2.1.7.aktīvi iesaistīties ārstniecības procesā, būt līdzestīgam, un sniegt ārstam visu informāciju, kas nepieciešama ārstniecības nodrošināšanai.

2.1.8. ievērot tīrību un kārtību Slimnīcas telpās un teritorijā, ārsta pieņemšanas, izmeklēšanas, laboratorijas telpās u.c. lietot tīrus, ieteicams maiņas apavus vai bahilas.

2.1.9. saudzīgi izturēties pret Slimnīcas telpām, iekārtām, inventāru un tīšas un/vai ļaunprātīgas bojājumu nodarīšanas gadījumā, atlīdzināt slimnīcai nodarītos zaudējumus, kas aprēķināti pamatojoties uz Slimnīcas personāla sastādītu aktu par nodarījumu.

2.1.10. pieklājīgi un ar cieņu izturēties pret Slimnīcas personālu un apkārtējiem cilvēkiem.

2.1.11. personīgos mobilos tālruņus un citas elektroniskās ierīces lietot ierobežoti, lai netraucētu citiem klientiem, ārstniecības personālam un medicīnisko iekārtu, aparatūras darbībai.

2.2. Ja uz plānotu ambulatorā speciālista apmeklējumu ieradies klients – bērns, līdz 14 gadu vecumam, tad bērna likumiskā pārstāvja klātbūtne ir obligāta.

2.3. Ja bērns ir jaunāks par 15 gadiem un viņam nav pase vai personas apliecība, tad personas pārbaudei Slimnīcas reģistratūrā jāuzrāda :

dzimšanas apliecību vai vecāka pasi, kuras sadaļā „ Bērni” ir ieraksts par klientu – bērnu, un uzrādītājs, neskatoties dokumentos, var pārliecinoši nosaukt bērna dzimšanas datumu,
vai Latvijas valsts vai pašvaldības iestādes izdotu un apstiprinātu dokumentu, kurā ir klienta foto, vārds, uzvārds, personas kods (piemēram, skolēna apliecība) un uzrādītājs, neskatoties dokumentos, var pārliecinoši nosaukt bērna dzimšanas datumu.

2.4. Lai pārstāvētu klienta – bērna, intereses, bērnam līdz 18 gadu vecumam likumiskā pārstāvja klātbūtne ir obligāta, lai sniegtu bērna likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanu ārstniecībai – izmeklējumiem un manipulācijām, kuru veikšanai nepieciešama rakstveida piekrišana.

2.5. Ja bērns no 14 gadu vecuma ieradies uz plānotu ambulatorā speciālista apmeklējumu un nav paredzēti izmeklējumi un manipulācijas, kuru veikšanai nepieciešama rakstveida piekrišana, bērna likumiskā pārstāvja klātbūtne nav obligāta.

2.6. Klients – bērns no 14 gadu vecuma var pats saņemt informāciju par savu veselību mutiski vai rakstiski (izrakstus, slēdzienus, rezultātus u.c.), uzrādot savu personas apliecinošu dokumentu.

2.7. Lai saņemtu valsts apmaksātu ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu – slimnīcas ārstu-speciālistu konsultācijas, izmeklējumus, nepieciešams iesniegt derīgu ģimenes ārsta vai speciālista (kurš ir līgumattiecībās ar Nacionālo veselības dienestu) nosūtījumu.

2.8. Ja klientam ir derīgs ģimenes ārsta vai speciālista nosūtījums, bet ārstniecības pakalpojumu vēlas saņemt agrāk, nekā piedāvātajā valsts apmaksāto pakalpojumu plānotajā termiņā, tad Slimnīca piedāvā iespējas saņemt maksas pakalpojumu, kuru pirms pakalpojuma saņemšanas jāapmaksā saskaņā ar Slimnīcas maksas pakalpojumu cenrādi. Šajā gadījumā klients tiks pieņemts atsevišķā izvēles maksas pakalpojumu sniegšanai rezervētajā laikā.

3. KLIENTA tiesības

3.1. brīvi izvēlēties savu ārstu profilaksei, diagnostikai, dažādu slimību, traumu ārstēšanai un rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanai.

3.2. saņemt kvalitatīvu ārstēšanu un aprūpi, laipnu un cieņas pilnu ārstniecības un atbalsta personu izturēšanos.

3.3. saņemt saprotamu informāciju no ārsta par savu veselības stāvokli, tajā skaitā par diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu, par citām ārstēšanas metodēm un slimības prognozi, par iespējamiem sarežģījumiem un riskiem izmeklēšanas un ārstēšanas laikā, kā arī medicīniskajos dokumentos uzrādīto ierakstu satura nozīmi.

3.4. iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem, saņemt izrakstus par veikto izmeklējumu rezultātiem, izņemot gadījumus, ja ārsta rīcībā ir ziņas vai fakti, ka informācijas saņemšana būtiski apdraud klienta vai citu personu dzīvību vai veselību.

3.6. saņemt visa veida informāciju par ārstniecības pakalpojumu sniegšanas kārtību, izmaksām, kā arī par ārstēšanai nepieciešamajiem valsts apmaksātajiem medikamentiem;

3.7. pilnīgi vai daļēji atteikties no piedāvātās izmeklēšanas vai ārstēšanas, gan pirms tās sākšanas, gan ārstniecības laikā, kā arī no ārstniecībā izmantojamās metodes, bet neatsakoties no ārstniecības kopumā, to nepārprotami apliecinot rakstiski;

3.8. uz konfidencialitāti- tiesības uz to, ka informācija par klienta veselības stāvokli netiks izpausta trešajām personām.

3.9. par saņemto veselības aprūpi sniegt informāciju, priekšlikumus vai izteikt pateicību Slimnīcas personālam;

4. Aizliegumi un brīdinājumi KLIENTAM

4.1. aizliegts atrasties Slimnīcas ārstniecības telpās (ārsta pieņemšanas, izmeklēšanas, laboratorijas telpās u.c..) virsdrēbēs un netīros ielas apavos;

4.2. aizliegts smēķēt Slimnīcas telpās vai teritorijā, izņemot īpaši smēķēšanai norādītajās vietās teritorijā;

4.3. aizliegts Slimnīcā atrasties alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē, glabāt vai lietot alkoholiskos dzērienus, narkotikas vai citas apreibinošas vielas;

4.4. aizliegts ienest Slimnīcā un glabāt ieročus (t.sk. aukstos ieročus, šaujamieročus u.c.);

4.5. aizliegts piedāvāt vai nodot Slimnīcas darbiniekiem, ārstniecības un atbalsta personālam materiālās vērtības, mantiska vai citāda rakstura labumus;

4.6. aizliegts ievest Slimnīcas telpās dzīvniekus;

4.7. aizliegts iebraukt Slimnīcas ārstu pieņemšanas, izmeklēšanas, laboratorijas telpās, ar bērnu ratiem, velosipēdiem, skrejriteņiem u.c. līdzīgiem pārvietošanās līdzekļiem.

4.8. lai neaizskartu personas tiesības uz privātumu, klientiem un apmeklētājiem aizliegts filmēt un fotografēt citas personas, Slimnīcas telpas, teritoriju, veikt audio un video ierakstus.

4.9. par Slimnīcas iekšējās kārtības noteikumu ambulatorajiem klientiem/pacientiem neievērošanu apsargs personu var izraidīt no Slimnīcas telpām un teritorijas, kā arī konstatējot administratīvā pārkāpuma pazīmes Slimnīcas personāls var lūgt kompetentām amatpersonām sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu;

5. Noslēguma jautājumi

5.1. Šie noteikumi stājas spēkā 2019.gada 15.oktobrī.

5.2. Ar šo noteikumu spēkā stāšanās dienu spēku zaudē 2016.gada 05.aprīlī SIA ”Vidzemes slimnīca” valdes apstiprinātie “Iekšējās kārtības noteikumi ambulatorajiem pacientiem”.

5.3. Šo Noteikumu aktualizēšanu un grozījumu sagatavošanu nodrošina Slimnīcas Juridiskās un iepirkumu daļas vadītājs.

5.4. Slimnīcas struktūrvienību vadītāji ar šiem noteikumiem iepazīstina visu pakļautībā esošo personālu un nodrošina, ka Slimnīcas pacientiem/klientiem ir iespēja iepazīties ar šiem noteikumiem, kas izvietoti Slimnīcas Ambulatorās daļas reģistratūrā, struktūrvienībās un publicēti Slimnīcas ārējā un iekšējā mājas lapā.

5.5. Slimnīcas Vadības lietu daļas vadītājs nodrošina noteikumu publicēšanu Slimnīcas ārējā un iekšējā mājas lapā, sadaļā “Iekšējie normatīvie akti”.

Jebkuru neskaidrību vai pretenziju gadījumā, aicinām klientus/pacientus, pacientu pavadošās personas, apmeklētājus, pirmkārt, vērsties pie Slimnīcas Ambulatoras daļas vai Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja, lai maksimāli operatīvi, savstarpējo pārrunu ceļā, varētu palīdzēt atrisināt neskaidrības, domstarpības vai problēmas.

Pateicamies par sapratni!

Valdes priekšsēdētājs U.Muskovs

 
 
Scroll to Top
Skip to content