Politikas un principi

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 14. jūlija noteikumiem Nr. 445 “Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā” (turpmāk – noteikumi Nr. 445) apņemas savu tīmekļvietni veidot piekļūstamu.

Šis piekļūstamības paziņojums attiecas uz:

Slimnīcas tīmekļvietnehttps://www.vidzemesslimnica.lv

Tīmekļvietnei veikts vienkāršotais piekļūstamības izvērtējums. Izmantotā metode – VARAM sagatavotās “Vadlīnijas iestāžu tīmekļvietnēm noteikto piekļūstamības prasību ievērošanas ietekmes izvērtēšanai un nesamērīgā sloga pamatošanai”.

Kas ir trauksmes celšana?

Trauksmes celšanas likums (turpmāk – likums) stājās spēkā 2019.gada 1.maijā.

Trauksmes cēlējs Trauksmes celšanas likuma izpratnē ir fiziskā persona, kura sniedz informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības interesēm, ja persona šo informāciju uzskata par patiesu un tā gūta, veicot darba pienākumus vai dibinot tiesiskās attiecības, kas saistītas ar darba pienākumu veikšanu. Sabiedrības interesēs ir celt trauksmi, piemēram, par finanšu vai mantas izšķērdēšanu, korupciju, riskiem sabiedrības veselībai, vides vai būvniecības drošībai, darba drošībai u.c. jomas.

Trauksmes celšana nozīmē godprātīgi sniegt informāciju par iespējamu pārkāpumu, kas var kaitēt sabiedrības un/vai SIA “Vidzemes slimnīca” interesēm, ja šī informācija gūta saistībā ar darba pienākumu veikšanu un ir pamatoti iemesli to uzskatīt par patiesu.

Trauksmes cēlējs nav juridiska persona vai persona, kas informē par pārkāpumu anonīmi, vai izmantojot pseidonīmu.

Trauksmes celšana nav rīcība, kuras galvenais motīvs ir personīga sūdzība, personīgas nesaskaņas vai kāda personīga labuma, tostarp materiāla labuma gūšana.

Likumā paredzētas vairākas trauksmes cēlēju aizsardzības garantijas, tostarp aizliegums radīt nelabvēlīgas sekas trauksmes celšanas dēļ (atbrīvot no darba, sodīt, pazemināt amatā u.c.), trauksmes cēlēja identitātes aizsardzība un valsts nodrošināta juridiskā palīdzība.

Trauksmes cēlēja ziņojuma iesniegšana SIA “Vidzemes slimnīca”

Iespējams izmantot trauksmes cēlēja ziņojuma veidlapu, sūtot uz SIA “Vidzemes slimnīca” trauksmes cēlēju e-pastu: [email protected];
Sūtīt papīra formā, pa pastu, uz adresi: Jumaras iela 195, Valmiera, Valmieras novads, LV-4201;

Ja SIA “Vidzemes slimnīca”, saņemot trauksmes cēlāja ziņojumu, konstatēs, ka tas ir citas institūcijas kompetencē, tad ziņojums, izmantojot drošus saziņas līdzekļus, tiks pārsūtīts kompetentās institūcijas trauksmes cēlēju kontaktpersonai, par to informējot trauksmes cēlēja ziņojuma iesniedzēju.

SIA “Vidzemes slimnīca” atbildi trauksmes cēlējam nosūtīs uz viņa norādīto pasta adresi (ierakstītā pasta sūtījumā) vai arī uz oficiālo elektronisko adresi.

Papildu informācija pieejama Valsts kancelejas tīmekļvietnē.

Kā veselības aprūpes pakalpojumu sniedzējam ievērot un attīstīt mijiedarbību un cieņpilnas attiecības starp pakalpojuma sniedzējiem un klientiem:

 • Veidot saziņu ar klientiem viņiem ērtākā vidē – sociālajos tīklos un izmantojot e-pierakstu
 • Ar regulārām aptaujām izzināt klientu vajadzības un apmierinātību ar saņemto pakalpojumu
 • Veicināt atgriezenisko saiti ar klientu: klientam ērta ierosinājumu, sūdzību un pateicību nodošana
 • Vienmēr koncentrēties uz uzņēmuma mērķiem un pamatvērtībām
 • Sekot rezultātiem un izvērtēt iepriekš pieņemtos lēmumus

Īstenot teicamu klientu apkalpošanas kultūru, kas veicinātu būt par vienu no labākajiem un konkurētspējīgākajiem uzņēmumiem veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā Vidzemē:

 • Klients ir pati ievērojamākā persona – gan klātienē, gan neklātienē. Tāpēc vienmēr jāizturas tā, lai viņš justu savu nozīmību
 • Klients pēc būtības nav atkarīgs no mums, bet mēs no klienta
 • Klients nav mūsu darba traucēklis, bet gan darba mērķis
 • Klients ir tas, kurš nāk pie mums ar savām vajadzībām un vēlmēm. Mūsu uzdevums – prast šīs vajadzības sadzirdēt un īstenot tā, lai klients justos apmierināts
 • Piesaistīt, attīstīt un noturēt profesionālus, augsti kvalificētus, motivētus, uz rezultātu orientētusun lojālus darbiniekus, nodrošinot vienlīdzīgus personāla atlases principus
 • Izveidot vienotu un taisnīgu, sabalansētu starp vienādas vērtības amatiem un pamatotu uz objektīviem darbinieku darba izpildes rezultātiem samaksas sistēmu un motivācijas sistēmu (Šobrīd izstrādāti Darba samaksas noteikumi, “Labumu grozs”)
 • Drošas, sakārtotas un piemērotas darba vides nodrošināšana un veselīga dzīvesveida veicināšana
 • Nodrošināt iepirkumu atklātumu, vienlīdzīgu, taisnīgu un konkurenci veicinošu attieksmi pret tirgus dalībniekiem, kā arī maksimāli lietderīgi izmantot SIA “Vidzemes slimnīca” kā pasūtītāja resursus
 • Iepirkumos izvirzīt objektīvas, pretendentiem izpildāmas un iepirkuma priekšmetam samērīgas prasības, lai iespēju robežās paplašinātu pretendentu loku un saņemtu kvalitatīvu un pasūtītāja izvirzītajām kvalitātes prasībām atbilstošu preci vai pakalpojumu
 • Novērtēt un izvēlēties piegādātājus pēc samērīgi izvirzītām prasībām, ievērojot vienlīdzīgu attieksmi pret visiem pretendentiem.
  Nepieļaut interešu konflikta rašanos
 • Atbildīgi kontrolēt noslēgto līgumu izpildi, veidojot konstruktīvu ilgtermiņa sadarbību ar piegādātājiem un pakalpojumu sniedzējiem
Scroll to Top
Skip to content