Vidzemes slimnīcas struktūrvienības Valkā ēkai – jauns valdītājs

Ceturtdien, 15. septembrī, uz tikšanos ar ārstiem, pārējo medicīnas personālu un ģimenes ārstiem, Valkā ieradās SIA «Vidzemes slimnīca» valdes priekšsēdētājs Uģis Muskovs un SIA «SP Labāka Rītdiena» valdes priekšsēdētāja Evija Jēkabsone.
Tikšanās mērķis – pārrunāt jauno situāciju un turpmāko sadarbību, ņemot vērā, ka pēc Vidzemes slimnīcas rīkotās rakstiskās izsoles rezultātiem, valde nolēmusi uz diviem gadiem noslēgt nekustamā īpašuma, Valkā, Rūjienas ielā 3, nomaksas pirkuma līgumu ar SIA «SP Labāka Rītdiena», kā arī nodot šo nekustamo īpašumu pircēja lietošanā un apsaimniekošanā, faktiskā valdījumā.
Kā tas ietekmēs Valkas un novada iedzīvotāju iespējas saņemt tur ierastos veselības aprūpes pakalpojumus? Saskaņā ar nomaksas pirkuma līgumu jaunais valdītājs turpinās nomas attiecības ar visiem esošajiem nedzīvojamo telpu nomniekiem, t.sk. ģimenes ārstu praksēm. Vidzemes slimnīca pakalpojumu nodrošināšanai savukārt nomās Valkas poliklīnikas ārstu speciālistu pieņemšanas telpas un Steidzamās medicīniskās palīdzības punkta telpas un nodrošinās visu speciālistu pieņemšanas kā līdz šim.
“Ņemot vērā personālresursu nepietiekamību”, komentēja U. Muskovs, “pieprasījumu pēc medicīniskajiem pakalpojumiem un tagad arī slimnīcu apsaimniekošanas izmaksu kraso pieaugumu, ir nesaimnieciski turēt īpašumā tukšas telpas un ēkas. Ir prieks, ka šī ēka nākotnē iegūs jaunu elpu un tiks piepildīta ar sabiedrībai vajadzīgiem pakalpojumiem”.
Struktūrvienības Valkā ēkas jaunajai valdītājai E. Jēkabsonei un viņas komandai U. Muskovs novēlēja veiksmi un izturību ieceru realizēšanā, kas saistītas ar sociālā un aprūpes pakalpojuma izveidošanu, kā arī aprūpes kvalitātes celšanā visā novadā.

Attēlā: tikšanās dalībnieki un (no labās) U. Muskovs, E. Jēkabsone

Foto: Inga Karpova, Ziemeļlatvija

Scroll to Top
Skip to content