Pateicoties “Energopārvaldība Vidzemē” aktivitātēm, izveidota noturīga pašvaldību un citu ieinteresēto pušu darba grupa

Projekta “Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai” (PANEL 2050) ārvalstu partneri atzinīgi novērtē Vidzemes plānošanas reģiona daudzpusīgo pieeju pašvaldības speciālistu un citu organizāciju pārstāvju sadarbības veicināšanā, izveidojot noturīgu ieinteresēto pušu darba grupu aktivitāšu kopuma “Energopārvaldība Vidzemē” ietvaros.  

Lai stiprinātu vietējo pašvaldību un citu ieinteresēto pušu ilgtspējīgas enerģētikas attīstības sadarbības tīkla veidošanu Centrāleiropas un Austrumeiropas reģionā, no 23. līdz 25. janvārim Tartu, Igaunijā, notika starptautiskā konference “Partnerība jaunai energoresursu pārvaldībai”. Latviju konferencē pārstāvēja Vidzemes plānošanas reģions (VPR) kopā ar Pārgaujas novada pašvaldības, Priekuļu novada pašvaldības, Cesvaines novada pašvaldības, Jaunpiebalgas novada pašvaldības, Apes novada pašvaldības, Gulbenes novada pašvaldības, SIA “Vidzemes slimnīca” pārstāvjiem. Tāpat arī konferencē piedalījās šī projekta sadarbības partneri no LR Ekonomikas ministrijas un organizācijas “Zaļā brīvība”.

Projekta “PANEL 2050” partneri jau iepriekš atzinīgi novērtējuši VPR organizētās apmācības energopārvaldības pasākumu īstenošanai un energoplānu izstrādei, vērtīgus pieredzes apmaiņas braucienus uz Liepāju, Valku, Tartu un komunikācijas aktivitātes, kas palīdzējušas izveidot un stiprināt noturīgu sadarbību starp vairākām VPR pašvaldībām, SIA “Vidzemes slimnīcu” un citām ieinteresētajām pusēm.

Konferences laikā VPR projektu vadītāja Aija Rūse stāstīja par faktoriem, kas jāņem vērā, strādājot ar pašvaldību speciālistiem. “Noteikti ir jāstrādā ar motivētiem cilvēkiem, kuriem tik tiešām ir interese. Ir jāciena katra speciālista laiks un iespējas iesaistīties. Komunikācijai un informācijas izplatīšanai ir nozīmīga loma, lai vispār radītu interesi. Turklāt, tas ir nebeidzams process un ar vienu projektu netiks atrisinātas visas problēmas,” konferencē uzsvēra A. Rūse.

Par savu pieredzi, piedaloties projekta aktivitātēs konferences dalībniekiem stāstīja arī Priekuļu novada pašvaldības Liepas pagasta pārvaldes vadītāja Evita Šīrante. E. Šīrante ir viena no aktīvākajām dalībniecēm, kas kopā ar VPR ekspertiem apmācību laikā izstrādāja Enerģijas rīcības plānu pašvaldības ēkai Liepā, Rūpnīcas ielā 8. E. Šīrante piedalījās arī projekta organizētajās apmācībās Ungārijā, kur kopā ar Alūksnes novada pašvaldības centralizētā siltumapgādes uzņēmuma AS “Simone” valdes locekli Mārtiņu Kaļvu un vēl 11 valstu pašvaldību pārstāvjiem apguva gan teorētiskas, gan praktiskas zināšanas par ilgtspējīgas enerģijas stratēģijas izveidi. E. Šīrante konferences dalībniekiem, smejoties stāsta: “Sākotnēji bija grūti iespraukties diskusijās, taču jau pavisam drīz arī es sāku argumentēti iesaistīties sarunās. Arī mazu pašvaldību pieredze ir būtiska sarunā ar citu, daudz lielāku valstu pārstāvjiem, jo problēmas ir vienas un tās pašas, atšķiras tikai to risinājumi.”

Šī gada martā projekts “PANEL 2050” noslēgsies, taču tā īstenošanas laikā padarīts daudz. Trīs gadu laikā, apkopojot pieejamos enerģētikas datus, tapis Vidzemes plānošanas reģiona Enerģētikas profils, tāpat sadarbībā ar Latvijas Universitāti izstrādāta Vidzemes plānošanas reģiona Enerģētikas vīzija un Rīcības plāns “Ceļa karte uz ilgtspējīgu, oglekļa mazietilpīgu ekonomiku”. Šie abi dokumenti apstiprināti VPR Attīstības padomes sēdē un tiks izmantoti kā vadlīnijas turpmāko VPR pašvaldību attīstības dokumentu izstrādē. Iepriekš minētie dokumenti drīzumā tiks publicēti VPR mājas lapā. Pašvaldības, Lizuma vidusskola un SIA “Vidzemes slimnīca” saviem spēkiem, pielietojot apmācībās iegūtās zināšanas, izstrādāja enerģijas rīcības plānus. Tomēr kā viens no svarīgākajiem projekta ieguldījumiem ir ieinteresēto pušu darba grupas izveide. Tieši darba grupas savstarpējā sadarbība, pieredzes apmaiņa,  notikušās diskusijas un motivācija strādāt ar energoefektivitātes uzlabošanu pašvaldībās rosina un iedvesmo īstenot vēl citus energoefektivitātes projektus un aktivitātes  zem VPR iniciatīvas “Energopārvaldība Vidzemē”.

Attēlā: konferences dalībnieki, trešā no labās – Vidzemes slimnīcas projektu vadītāja Elita Staune

Informāciju sagatavoja

Baiba Norberte,

sabiedrisko attiecību speciāliste Vidzemes plānošanas reģionā

Scroll to Top
Skip to content