BEST TEAMS

Projekts: Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā (Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services)

Projekta saīsinātais nosaukums: BEST TEAMS
Sadarbības projektu „Igaunijas – Latvijas programma 2007.-2013.gadam” ietvaros īsteno Igaunijas Veselības padome (Estonian Health Board), Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Vidzemes slimnīca un Valgas slimnīca.

Projekta termiņi:
– Projekta uzsākšanas datums: 26.10.2011.
– Projekta līguma parakstīšanas datums: 24.10.2011.
– Projekta realizācijas laiks: 18 mēneši.

Projekta virsmērķi:
– Veicināt valstu vienotību un sadarbību pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā.
– Veicināt kopīgu publisko pakalpojumu un resursu pārvaldību.
Projekta mērķi:
– Efektīva resursu pārvaldība un sniegto pakalpojumu kvalitātes vienādošana, izstrādājot vienotus izsaukumu pieņemšanas, izpildes procesus un kvalitātes rādītājus;
– Kopīgas neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) brigāžu dokumentācijas izstrāde, nodrošinot sniegtās palīdzības nepārtrauktību un kvalitāti pierobežas teritorijā;
– Uzlabot sniegtās NMP kvalitāti, apmācot dispečerus un pierobežas NMP brigāžu darbiniekus (valoda, NMP sniegšana pierobežas teritorijā otrā valstī);
– Izveidot pārrobežu sadarbības komisiju, kas nodrošinās projekta aktivitāšu norisi pirms un pēc projekta.

Galvenās projekta aktivitātes: Abu valstu situācijas apzināšana un turpmākās aktivitātes:
-Izstrādāt NMP izsaukuma pieņemšanas un izpildes procesu shēmas.
-Salīdzināt un izstrādāt vienotus NMP procesus un pacientu dokumentāciju.
– Izanalizēt NMP nodrošināšanas kvalitātes rādītājus abās valstīs un izstrādāt vienotus rādītājus.
– Apmācīt izsaukumu pieņemšanas dispečerus, mācību centru pasniedzējus un pierobežu NMP brigāžu personālu.
– Pārbaudīt izstrādāto procedūru un dokumentāciju, kā arī iegūto zināšanu pielietošanu praksē, veicot gadījumu izspēli, kā arī turpināt sadarbību arī pēc projekta beigām.

Projekta rezultāts:
– Stiprināta valstu sadarbība NMP jomā un izveidota pārrobežu sadarbības komisija.
– Izstrādāti kopīgi procesi, kvalitātes kritēriji, standarti operatīvā medicīniskā transporta aprīkojumam.
– Jauni palīgmateriāli brigādēm – terminu vārdnīca igauņu/latviešu/krievu/angļu valodā, pacienta medicīniskā dokumentācija.

Projekta finansējums:
– Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) 95 450 EUR
– Valstu līdzfinansējums 19 550 EUR
– Kopējais finansējums 115 000 EUR
Projekta komanda no Vidzemes slimnīcas puses:
Projekta vadītāja: Neatliekamās medicīniskās palīdzības klīnikas vadītāja dr. Inga Ozoliņa
Asistente: dr. Baiba Kreitenberga
Grāmatvede: Teiksma Pētersone

Scroll to Top
Skip to content