„Būvuzraudzības pakalpojumu sniegšana ERAF projekta Nr.3DP/3.1.5.3.1/11/IPIA/VEC/004 realizācijas ietvaros Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “VIdzemes slimnīca'”