Paziņojums par izsoles rezultātu

Pamatojoties uz sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Vidzemes slimnīca” Statūtiem, Valdes nolikumu, Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu, “SIA “Vidzemes slimnīca” nekustamā īpašuma Valkā, Rūjienas ielā 3, izsoles noteikumiem”, saskaņā ar 07.07.2022.izsoles protokolu, 30.08.2022. Kārtējā valdes sēdē Nr.12., SIA “Vidzemes slimnīca” valde nolēma:
1. Apstiprināt SIA “Vidzemes slimnīca” nekustamā īpašuma Valkā, Rūjienas ielā 3, kadastra Nr.94010080553, 07.07.2022. rakstiskās izsoles rezultātus, atzīstot par izsoles uzvarētāju un nekustamā īpašuma pircēju “SP Labāka Rītdiena” SIA, reģ.Nr.44103111851.
2. Normatīvajos aktos un Izsoles noteikumos paredzētajā kārtībā noslēgt nekustamā īpašuma Valkā, Rūjienas ielā 3, kadastra Nr. 94010080553, nomaksas pirkuma līgumu uz diviem gadiem ar “SP Labāka Rītdiena” SIA, reģ.Nr.44103111851, un nodot nekustamo īpašumu pircēja lietošanā, faktiskā valdījumā.

Scroll to Top
Skip to content