Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 2019.gada 1.janvāri-31.decembri