Neauditētais saīsinātais starpperioda pārskats par 2021. gada 1. janvāri -31.decembri