Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 9.mēnešiem