Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 9 mēnešiem