Neauditēts saīsinātais starpperiodu pārskats par 12 mēnešiem