Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 9 mēnešiem