Neauditēts saīsinātais starpperiodu finanšu pārskats par 2017.gada 1.janvāri – 30.septembri