Neauditēts saīsinātais starpperioda finanšu pārskats par 2016. gada 1.janvēri-31.martu.